Search
Close this search box.

Iskaz interesa za poboljšanje sportske infrastrukture

Na temelju članaka 43. Statuta ŽNS Varaždin, Odbor za hitnost ŽNS Varaždin donio je odluku o raspisivanju

ISKAZA  INTERESA ZA POBOLJŠANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2019. – 2022. godine.

Predmet natječaja mogu biti članice ŽNS Varaždin koje su vlasnici sportskih građevina ili imaju Ugovor o korištenju sportskih građevina.

Prijaviti mogu interes za poboljšanje sportske infrastrukture kako slijedi:

  1. Obnova terena za igru (zamjena trave, navodnjavanje)
  2. Postavljanje rasvjete
  3. Obnova svlačionica
  4. Nabava aluminijskih golova ili kučica za pričuvne igrače.

Rok za dostavu dokaza interesa za poboljšanje sportske infrastrukture je od 15.10.2018. do 19.11.2018. godine.

Zahtjev se dostavlja na adresu: Županijski nogometni savez Varaždin, Zagrebačka 91., 42 000 Varaždin sa naznakom “Komisija za sportsku infrastrukturu”.

Zahtjev se dostavlja na za to određenom obrascu uz dokumentaciju koju je potrebno priložiti.

Nakon otvaranja iskaza interesa Komisija za sportsku infrastrukturu će prijedloge dostaviti IO-u ŽNS Varaždin na donošenje prijedloga odluke, a konačnu odluku donosi IO i Skupština Hrvatskog nogometnog saveza.

Prilog: zahtjev “Iskaz interesa za poboljšanje sportske infrastrukture”

Glavni tajnik ŽNS Varaždin                                                           Predsjednik ŽNS Varaždin

             Ivan Novak                                                                                  Nenad Horvatić

Iskaz interesa za poboljšanje sportske infrastrukture u originalu

Zahtjev “Iskaz interesa za poboljšanje sportske infrastrukture”