Search
Close this search box.

Javni natječaj – Zakup poslovnog prostora

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11) i Odluke o zakupu i korištenju poslovnih prostorija (“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br.2/12) Županijski nogometni savez Varaždin objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

o davanju u zakup poslovnog prostora pod upravom Županijskog nogometnog saveza Varaždin provođenjem usmene javne licitacije

 

r.b. Adresa Površina Moguća

namjena

Početna cijena

kn/m2

1.

 

Zagrebačka 91

(prizemlje, poseban ulaz)

    77,00 m2 Ugostiteljstvo    9,50€/m2

 

2. Zagrebačka 91

(prizemlje poseban ulaz)

    24,90m2

 

(21,20m2+3,70m2)

Kancelarija, Salon za razne namjene    10,61€/m2

     

3. Zagrebačka 91

(prizemlje)

     10,60m2 Kancelarija     6,96€/m2

       

 

Prostor pod rednim brojem 1, 2, 3 daje se u zakup na rok zaključno do 04.listopda 2027. godine uz mogućnost produljenje.

 

Ponuđači su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu trostruke zakupnine za poslovni prostor po početnoj cijeni, a koja će se najpovoljnijem ponuđaču uračunati u obvezu plaćanja garantnog pologa odnosno zakupnine, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti.

 

Početni iznos za poslovne prostore utvrđen je Odlukom IO ŽNS Varaždin o zakupu i korištenju poslovnih prostorija. Licitacija započinje početnim iznosom označenim u ovom natječaju.

 

Sudjelovati u licitaciji mogu pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu na žiro-račun Županijskog nogometnog saveza Varaždin, HR7623600001101730240, poziv na broj 68, model 99 – OIB, te sa sobom donesu dokaz o izvršenoj uplati i ponudu koja je ujedno prijava za sudjelovanje u licitaciji koja mora sadržavati:

 

-ime i prezime (za fizičke osobe), odnosno naziv (za pravne osobe) te prebivalište ili sjedište podnositelja ponude,

-rješenje o upisu u trgovački registar ili obrtnicu s upisom djelatnosti za koju se natječe,

-detaljniji opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru,

-potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu (Upravni odjel za financije i proračun),

-potvrdu mjerodavne porezne uprave kojom se potvrđuje da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,

-izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja.

Ponude se dostavljaju do 18.09.2023 do 12,00 sati Županijskom nogometnom savezu Varaždin, Zagrebačka 91, kada će se održati javna licitacija, a mogu joj pristupiti ovlašteni predstavnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

Županijski nogometni savez Varaždin pridržava pravo da poslovni prostor iz ovog Natječaja ne dodijeli u zakup, te da poništi ovaj Natječaj u dijelu ili u cijelosti. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zakupa poslovnog prostora nakon provedenog postupka javne licitacije, gubi pravo na povrat jamčevine, a kao najpovoljnija ponuda smatra se ponuda sa prvom slijedećom izlicitiranom i prihvaćenom cijenom.

Za uvid u navedeni prostor potrebno se najaviti u Županijski nogometni savez Varaždin, Zagrebačka 91, svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati.